ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 1926 – 1929 ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ)
εμφάνιση φωτογραφιών
Η Θράκη από απόψεως εγκληματικής κινήσεως διατελεί εις πλεονεκτικήν θέσιν
Εγκληματική στατιστική της τετραετίας 1926 – 1929 στη Θράκη

…Συγκρίνοτες το κατ’ έτος  ποσόν των υποβαλλόμενων μηνύσεων δια παραβάσεις του κοινού ποινικού Κώδικος εις βαθμός πταίσματος, πλημμελήματος και κακουργήματος, υπό κατοίκων των Νομών Έβρου, Ροδόπης, Καβάλας και Δράμας, προς την τοιάυτην των Νομών Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου, παρατηρούμεν ότι κατά μεν τα έτη 1926 – 1928 παρουσιάζεται μείωσις εις το ποσόν των μηνύσεων των Νομών Θράκης κατά δε τα έτη 1928 – 1930 η μείωσις αύτη βαίνει σημαντικώς μειούμενη και τείνει προς ισοφάρισιν.

Το τοιούτον αποδοτέον κατά τη γνώμη μας, και εις πλεονεκτικήν θέσιν εις ην από απόψεως εγκληματικότητας διατελεί η Θράκη, ως κατωτέρω ρηθήσεται αλλά κυρίως και εις το ολιγοχρόνιον της απελευθερώσεώς της εν συγκρίσει προς τα άλλα διαμερίσματα του Κράτους και κατά συνέπειαν εις την λόγω του ολιγοχρονίου της εφαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας άγνοιαν εν μέρει ταύτης.

Οι Νομοί της Θράκης συγκρινόμενοι προς αλλήλους ως προς το ποσόν των καθ’ έκαστος έτος υποβαλλόμενων μηνύσεων εν σχέσει και προς τον αριθμόν του πληθυσμού ενός εκάστου εξ’ αυτών, παρουσιάζουν ασήμαντον τινά διαφοράν, συνελόντι δι’ ειπείν ισοφαρίζονται.

Η κατά τ’ ανωτέρω σύγκρισις του ποσού των μηνύσεων στατιστικήν μόνον σημασίαν κέκτηται διότι το μέγαρον της Θέμιδος, άσυλον παντός αδικούμενου και δεσμοφύλαξ παντός αδικοπραγούντος έχον διάπλατα ανοιγμένας τας εισόδους του επιτρέπει την προς αυτήν αποφυγήν, οιουδήποτε ακόμη και αυτών των ψευδομηνυτών με την διαφορά ότι η δια τούτους έξοδος είναι δύσκολος και πάντοτε μετά συνεπειών δια την ψευδή καταμήνυσίν των.

Κατά το έτος 1926 ο αριθμός των προφυλακισθέντων εν Θράκη ανήλθεν  εις 456, κατά το 1927 εις 603, κατά το 1928 εις 687, και κατά το 2929 εις 454.

Η εγκληματική στατιστική, ως ανωτέρω εξετέθη, απεικονίζει το σύνολον των διά τελεσίδικων αποφάσεων των Ποινικών δικαστηρίων του Κράτους καθ’ έκαστον ημερολογιακόν έτος καταδικασθέντων.

Ερευνητέον όθεν κατά Νομούς της Θράκης πόσοι οι τελεσιδίκως καταδικασθέντες κατ’ έτος κατά την διαρρεύσασαν τετραετίαν 1926-1929.

Εις τον Νομόν Ροδόπης κατά το έτος 1926 κατεδικάσθησαν τελεσιδίκως άνδρες 496 και γυναίκες 8,μ κατά το 1927 άνδρες 732 και γυναίκες 33, κατά το 1928 άνδρες 986 και γυναίκες 43 και κατά το 1929 άνδρες εν όλω 1312 και γυναίκες 55.

Κατά μέσον άρα όρον αναλογία καταδικασθέντων επί 10.000 κατοίκων 51…

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ η Θράκη από απόψεως εγκληματικής κινήσεως διατελεί εις πλεονεκτικήν θέσιν και διότι εις το ακραίον του Ελληνικού Κράτους Νομόν, τον Νομόν Έβρου, παρουσιάζει την ελαχιστοτάτην εγληματικήν κίνησιν αλλά και διότι οι υπόλοιποι Νομοί της δεν υπερβαίνουν τα 60% του μεγίστου ορίου της εν Ελλάδι εγκληματικότητας.

Κατά τη διαρρεύσασαν τετραετίαν 1926-1929 τα αδικήματα κατά κατηγορίας διεκυμάνθησαν κατ’ ανώτατον και κατώτατον όριον κατ’ έτος ως εξής εν Θράκη:

Αδικήματα κατά της ασφαλείας του Κράτους 0 – 9
Αδικήματα κατά των καθεστώτων Νόμων 0 – 2
Αδικήματα κατά της εκτελεστικής εξουσίας 16 – 99
Εκλογικαί παραβάσεις 0 – 6
Αντιποιήσεις 0 – 9
Κατά της κοινής ειρήνης 1 – 51
Αυτοδικίαι και άδικοι επιθέσεις 47 – 227
Αδικήματα κατά της δημοσίας τάξεως 22 – 284
Φυγοποινία 1 – 9
Αδικήματα κατά της δημοσίας πίστεως 2 – 11
Ψευδορκίαι 2 – 12
Προαγωγοί 0 – 2
Προσβολαί κατά των ηθών 2 – 15
Αδικήματα κατά της υπηρεσίας 2 – 9
Φόνοι 0 – 6
Αναιρέσεις 1 – 7
Αλλα κατά της ζωής αδικήματα 5 – 90
Τραύματα προμελετημένα 0 – 2
Τραύματα απρομελέτητα 23 – 121
Αλλαι σωματικαί βλάβαι 1 – 18
Βιασμοί 0 – 4
Αποπλανήσεις 1 – 11
Αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας 0 – 22
Αδικήματα κατά της τιμής 3 – 48
Αδικήματα κατά της τάξεως των προσώπων 0
Ληστείαι και εκβιάσεις 0 – 4
Κλοπαί 61 – 199
Ζωοκλοπαί 7 – 33
Απάται 1 – 28
Αισχροκέρδειαι 4 – 96
Απιστίαι 0 – 7
Αλλαι επιζήμιοι πράξεις 2 – 35
Λαθρεμπόριον 2 – 66
Αδικήματα κατά της περιουσίας του Κράτους 0 – 60
Στρατιωτικός ποινικός νόμος 18 – 10

…Περαίνοντες την παρούσαν ημών συνοπτικήν περιγραφήν της εγκληματικής στατιστικής εν Θράκη, εξ’ ης καταφαίνεται ότι από απόψεως εγκληματικής κινήσεως αύτη διατελεί εις ευχάριστον θέσιν, αιτούμεθα την ευμενή κρίσιν των κάλλιον ημών ειδότων ει και ουχί δεόντως εξέθηκα ό,τι προσεπάθησα όση μοι δύναμις.

Έγραφον εν Κομοτηνή κατά Φ/ριον 1932
Κ.Τ.Ζ.

Κωνσταντίνου Τζιόβα, «Εγκληματολογική Στατιστική της Θράκης», Θρακική Στοά, ο.π., σ.σ. 101-104
Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης, «Το Παλιό Δικαστικό Μέγαρο», λεύκωμα – ημερολόγιο 2005
Επιμέλεια-Σχεδιασμός έκδοσης: Τζένη Κατσαρή-Βαφειάδη
Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Γκιριτζιώτης

εμφάνιση φωτογραφιών
© 2008 Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης | Νομικό Σημείωμα
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης
+30 25310 31163
+30 25310 20589 Fax