Κτηματολόγιο – Αίτημα Δ.Σ. Ροδόπης για παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995