Λ.Ε.Α.Δ. Ροδόπης – Προκήρυξη Αρχαιρεσιών

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ

 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

          ΡΟΔΟΠΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία <<ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ>>, ορίζουμε ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και του Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του σωματείου, την 23η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα από 07.00 μέχρι 19.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης (Δικαστικό Μέγαρο).

Κατόπιν τούτου καλούνται τα μέλη του σωματείου, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (δηλαδή πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία για το Δ.Σ. και δεκαετή για το Ε.Σ.), να δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, τις υποψηφιότητές τους, μέχρι και την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα Αποστολίδου                                            Ουρανία Ναβροζίδου