Προθεσμία παλαιάς κτηματογράφησης Κομοτηνής

Η προθεσμία της παλαιάς κτηματογράφησης ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ λήγει στις 31-12-2020.

Ν. 4623/2019 άρθρο 102.

Ακολουθεί το άρθρο 102 του Ν. 4623/2019.

Ν 4623/2019: Αναδιοργάνωση διοίκησης,ψηφιακή διακυβέρνηση, ΟΤΑ, ΑΕΙ, ΕΟΠΥΥ, τροπoποίση ΠΚ,Κ.ΠοινΔ,Τελων.Κωδ.,κλπ (752257)

Άρθρο 102

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι`

ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 102

Ρυθμίσεις του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  1. Η περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α` 275) αντικαθίσταται ως εξής:
  1. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ` ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την έναρξη της προθεσμίας, σύμφωνα με την περίπτωση γ` της παρούσας παραγράφου.
  1. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α` 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2020.
  1. Η περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α` 275) και η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 4585/2018 (Α` 216) καταργούνται.
  1. Η περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4519/2018 (Α` 25) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Για τα επόμενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης του άρθρου 7, οι λειτουργικές δαπάνες των ΦΔΠΠ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο.

Μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7, οι δαπάνες μισθοδοσίας καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».