Τρόπος λειτουργίας από 18.5.2020-31.05.2020 Δικαστηρίων

Τρόπος λειτουργίας από 18.5.2020 -31.05.2020 των Δικαστηρίων  

Αγαπητοί συνάδελφοι

Προς διευκόλυνση σας, σας ενημερώνουμε με ένα ενιαίο έγγραφο για τα ειδικότερα θέματα που ρυθμίστηκαν  με τις πράξεις των προϊσταμένων των δικαστικών  υπηρεσιών,
κατόπιν της ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης Υγείας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας, με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 (ΦΕΚ Β’ 1857/15.5.2020)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  1. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ των δικογράφων θα γίνεται στη γραμματεία από ώρα 11.00 π.μ έως ώρα 14:00 μ.μ, ως εξής:

Ασφαλιστικά μέτρα: καθημερινά. Αιτήματα για χορήγηση  ή ανάκληση προσωρινής διαταγής, γίνονται κατ’ εξαίρεση, όπως ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
-Ειδική διαδικασία, Τακτική διαδικασία και Εφέσεις: Κάθε Δευτέρα -Τρίτη -Τετάρτη.
-Διαταγές Πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
-Κατάθεση Εφέσεων και Πιστοποιητικά: καθημερινά
-Παραίτηση από ένδικα μέσα: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή
-Παραλαβή σχετικών: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, από ώρα 09.00 έως ώρα 11.00 π.μ.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα αφήνουν το υπό κατάθεση δικόγραφο και θα παραλαμβάνουν το επικυρωμένο αντίγραφο την επομένη ημέρα, από ώρα 9:00 π.μ έως ώρα 11:00 π.μ.

-Η παραγγελία απογράφων δικαστικών αποφάσεων θα γίνεται από τους δικαιούχους κάθε Πέμπτη και Παρασκευή και θα ενημερώνονται για τον τρόπο λήψης από τη γραμματεία.

Αντίγραφα αποφάσεων θα δίδονται καθημερινά, από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 12.00 μ.

  1. ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ προσωρινά και μέχρι εκδόσεως νεώτερης πράξεως, κατάθεση προτάσεων και προσθήκη αντίκρουση νέας και παλαιάς τακτικής διαδικασίας .
  2. ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΛΗΣΕΙΣ υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 13.03.2020 και εφεξής. Θα εκδοθεί σχετική πράξη προς ενημέρωση.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ εξακολουθεί να ισχύει, μέχρι 31.5.2020, η αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, οπότε δε συντρέχει λόγος άμεσης κατάθεσης δικογράφου, για το οποίο ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το αρμόδιο τμήμα, στα τηλέφωνα 2531060484-482-491, καθημερινά, από τις 09:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αντίγραφα ποινικών αποφάσεων θα παραλαμβάνονται καθημερινά.
ΔΕΝ θα λαμβάνονται αντίγραφα ποινικών δικογραφιών. Μελέτη ποινικών δικογραφιών με φυσική παρουσία θα επιτρέπεται για κατεπείγοντα λόγο κατόπιν σχετικού αιτήματος του πληρεξουσίου δικηγόρου, μέχρι νεωτέρας πράξεως.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το αρμόδιο τμήμα, στα τηλέφωνα 2531060505-504-487-485, καθημερινά, από τις 09:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Α) Κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών και ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου:
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τις αρμόδιες γραμματείς, θα παραδίδονται για κατάθεση στα γραφεία 348 και 351 του Ειρηνοδικείου (τηλ. 25310-60630 και 25310-60551) και στη συνέχεια, οι κ.κ. δικηγόροι θα παραλαμβάνουν τα αντίγραφα των δικογράφων κατά την ορισθείσα από τις αρμόδιες γραμματείς ημέρα και ώρα. Μέχρι νεότερης Πράξεως, δεν θα γίνονται δεκτές οι καταθέσεις κλήσεων επαναφοράς προς συζήτηση των υποθέσεων, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής. Επίσης, μέχρι νεότερης Πράξεως, αναστέλλονται προσωρινά και οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης στη «νέα» τακτική σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

Β) Αιτήσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής και χορήγησης απογράφων, αναγνώρισης/τροποποίησης σωματείων, παροχής κληρονομητηρίων:
 Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την Προϊσταμένη της Γραμματείας κ. Λ. Καραολάνη (25310-60546) θα παραδίδονται για κατάθεση στο γραφείο 355 Στη συνέχεια, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι κ. δικηγόροι θα παραλαμβάνουν τη διαταγή πληρωμής ή το απόγραφο ή την σχετική διάταξη αναγνώρισης/τροποποίησης σωματείου ή την διάταξη κληρονομητηρίου την ημέρα και ώρα που θα ορίσει η Προϊσταμένη της Γραμματείας.

Γ) Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής συναινετικών διαζυγίων:
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την Προϊσταμένη της Γραμματείας κ. Λ. Καραολάνη (25310-60546, γραφ. 355).

Δ) Συναινετικές προσημειώσεις: 
Οι καταθέσεις των συναινετικών προσημειώσεων θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4684/2020 στα γραφεία 348 και 351 του Ειρηνοδικείου, όπου θα κατατίθενται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους. Προς αποφυγή συνωστισμού, οι καταθέσεις θα γίνονται κατόπιν προσυνεννόησης και καθορισμού ραντεβού με τη γραμματέα του Δικαστηρίου. Παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι να επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά κατά τις ώρες 09.00-14.00 στα τηλέφωνα 25310-60551 και 25310-60630, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirkomotinis@gmail.com και να τηρούν το ραντεβού, το οποίο θα τους καθορίζεται.

Παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι να εισέρχονται στο γραφείο ένας κάθε φορά, να τηρούν εντός και εκτός του γραφείου τις νόμιμες αποστάσεις (τουλάχιστον 1,5 μέτρο), συνιστάται δε να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό. Τα αντίγραφα των προσημειώσεων θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία 348 και 351 κατόπιν επικοινωνίας.

Ε) Αιτήσεις Συμβιβαστικής Επέμβασης (άρθρ. 209 ΚΠολΔ):
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη γραμματέα κ. Α. Βουδιάδου (τηλ. 25310-60630, γραφείο 348) για τον καθορισμό ακριβούς ημέρας και ώρας. Η αίτηση και το πρακτικό θα αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirkomotinis@gmail.com

ΣΤ) Σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων:
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης των πληρεξουσίων δικηγόρων με τη γραμματέα κ. Α. Αϊβαζίδου (τηλ. 25310-60551, γραφείο 351) για τον καθορισμό ακριβούς ημέρας και ώρας. Η ένορκη βεβαίωση καθώς και οι επιδόσεις προς τον αντίδικο θα αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirkomotinis@gmail.com. Οι ένορκες βεβαιώσεις πολιτών που θα χρησιμεύσουν π.χ. σε διαγωνισμούς, φαρμακοποιούς κλπ θα γίνονται επίσης κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την αρμόδια γραμματέα κ. Α. Αϊβαζίδου για τον καθορισμό ακριβούς ημέρας και ώρας. Η ένορκη βεβαίωση θα αποστέλλεται στο Ειρηνοδικείο και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirkomotinis@gmail.com.

Ζ) Έκδοση πιστοποιητικών:
Επιτρέπεται η έκδοση των κατά Νόμο προβλεπόμενων πιστοποιητικών, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, στα γραφεία 348 και 351. Τα πιστοποιητικά θα παραλαμβάνονται από τους αιτούντες κατά την ορισθείσα από τις αρμόδιες γραμματείς ημέρα και ώρα. Αν η σχετική αίτηση υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, δέον όπως προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με την αρμόδια γραμματέα για τον ορισμό του χρόνου προσέλευσης, άλλως δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, εφόσον προκύπτει η κατά τον προσήκοντα τρόπο πληρεξουσιότητά του, τα δε πιστοποιητικά θα παραλαμβάνονται κατά την ορισθείσα από την αρμόδια γραμματέα ημέρα και ώρα.

Η)  Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, δικογράφων, προτάσεων και ανάληψη σχετικών εγγράφων:
Για την χορήγηση των αντιγράφων δικογράφων, δημοσιευμένων πολιτικών αποφάσεων, διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, αντιγράφων πρακτικών δημοσίευσης διαθήκης καθώς και για την ανάληψη των σχετικών εγγράφων των δικογραφιών παρακαλούνται οι κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την γραμματεία του Ειρηνοδικείου (τηλ. 25310-60630, 25310-60551)

Θ) Δηλώσεις τρίτου:
Οι δηλώσεις τρίτου θα γίνονται αυθημερόν εφόσον οι πολίτες προσκομίζουν τα απαραίτητα προς τούτο έγγραφα. Σε περίπτωση που κατά την προσέλευσή τους δεν διαθέτουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, τότε θα προσέρχονται εκ νέου στη γραμματεία, σε ημέρα και ώρα που θα τους καθορίσει η αρμόδια γραμματέας.

Ι) Δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς
Οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς θα συντάσσονται αυθημερόν ενώπιον της Προϊσταμένης της Γραμματείας κ. Λ. Καραολάνη (γραφ. 355, τηλ. 25310-60546) εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα προς τούτο έγγραφα. Σε περίπτωση που οι πολίτες κατά την προσέλευσή τους δεν διαθέτουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, τότε προσέρχονται εκ νέου στη γραμματεία, σε ημέρα και ώρα που θα τους καθορίσει η Προϊσταμένη της Γραμματείας.

ΙΑ) Κατάθεση Δημοσίων Διαθηκών:
Απο την Τρίτη, 19-05-2020 θα επιτρέπεται η κατάθεση δημοσίων διαθηκών από συμβολαιογράφους προς δημοσίευση, προκειμένου να γίνει η προεργασία και να ταξινομηθούν προς δημοσίευση μετά τη λήξη της αναστολής των δικών. Η κατάθεση θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις αρμόδιες γραμματείς (γραφ. 348 και 351, τηλ. 25310-60630 και 25310-60551) οι οποίες θα ορίζουν την ημέρα και ώρα προσέλευσης των συμβολαιογράφων. Οι καταθέσεις αιτήσεων για κήρυξη κυρίας ιδιόγραφης διαθήκης δεν θα εκτελούνται μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.

Αναφορικά με τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου αποφασίζουμε τα κατωθι:

Την τήρηση από όλους τους εισερχομένους στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου των προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας, ήτοι: α) Σύσταση για χρήση μάσκας και αντισηπτικού (υπάρχει διαθέσιμο στους κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου), β) τήρηση της νόμιμης απόστασης μεταξύ τους (κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο), γ) είσοδος ενός ατόμου κάθε φορά εντός εκάστου γραφείου της γραμματείας του Ειρηνοδικείου. Όσοι βρίσκονται σε αναμονή θα πρέπει να τηρούν μεταξύ τους την ως άνω απολύτως αναγκαία απόσταση.

Το ωράριο εξυπηρέτησης δικηγόρων και πολιτών κατά το χρονικό διάστημα από 16-05-2020 έως και 31-05-2020 καθορίζεται από τις 08.30 μέχρι τις 14.00.

EΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η κατάθεση δικογράφων, ενδίκων μέσων, αιτήσεων πιστοποιητικών, απογράφων, αντιγράφων αποφάσεων καθώς και η παραλαβή σχετικών θα γίνεται στη γραμματεία από ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία στα κάτωθι τηλέφωνα:2531060401 και 2531060414

Ειδικότερα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα αφήνουν το υπό κατάθεση δικόγραφο/αίτηση και θα παραλαμβάνουν το επικυρωμένο αντίγραφο/πιστοποιητικό εφόσον είναι εφικτό, την ίδια ημέρα ειδάλλως κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  1. Αντίγραφα ποινικών αποφάσεων θα χορηγούνται καθημερινά.
  2. Η κατάθεση ενδίκων μέσων, αιτήσεων πιστοποιητικών,  θα γίνεται στη γραμματεία από ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία στα κάτωθι τηλέφωνα:

2531060402 και 2531060520 ΜΟΕ, ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ, ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ
253106044, 2531060413 & 2531060410 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
2531060445,2531060416 &  2531060443 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
2531060407 & 2531060412 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ

Ειδικότερα η παραλαβή των πιστοποιητικών θα γίνεται,  εφόσον είναι εφικτό, την ίδια ημέρα ειδάλλως κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία.

Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω γραφεία θα εισέρχεται ένας-ένας δικηγόρος ή τρίτος, με χρήση μάσκας υποχρεωτικά. Επίσης κατά την προσέλευση θα γίνεται χρήση αντισηπτικού που υπάρχει στην είσοδο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής στο χώρο του Δικαστηρίου θα τηρείται υποχρεωτικά απόσταση δύο (2) μέτρων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

α) εκδίκαση των ωρίμων ακυρωτικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989, για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους του διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες για τη συζήτησή τους προϋποθέσεις,

β)  την εκδίκαση των υποθέσεων ουσίας, για τις οποίες, ομοίως, έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες για τη συζήτησή τους προϋποθέσεις,

γ) την εξέταση αιτημάτων έκδοσης προσωρινής διαταγής,

δ) την εξέταση αιτημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας,

ε) την εκδίκαση αντιρρήσεων κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεων ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν.3386/2005 και

στ) την υποβολή και εκδίκαση αντιρρήσεων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται όλες οι δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, καθώς επίσης και η παραγραφή συναφών αξιώσεων. Με την ίδια απόφαση επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας η Γραμματεία του Δικαστηρίου,

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραμματέα της έδρας  γνώση της δικασίμου των υποθέσεων που αναβάλλονται υποχρεωτικά. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το περιεχόμενο της αναφερόμενης υπό στοιχείο 7 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για τη δικάσιμο της 20ής Μαΐου 2020, εφόσον οι διάδικοι έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν θα κλητευθούν εκ νέου.

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε υπόθεση υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος επιτρέπει στους διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους να έχουν πρόσβαση στην πορεία της υπόθεσής τους από την κατάθεση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου μέχρι και την έκδοση απόφασης από τον προσωπικό τους υπολογιστή. Άλλωστε, και η κατάθεση ένδικων βοηθημάτων και μέσων είναι εφικτή πλέον και με ηλεκτρονικό τρόπο.

Συνημμένα αρχεία

Πρωτοδικείο Ροδόπης
Ειρηνοδικείο Κομοτηνής
Εφετείο Θράκης
Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής
Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης
Εισαγγελία Εφετών Θράκης