Υπηρεσία Πρωτοδικείου Ροδόπης μηνός Δεκεμβρίου 2019