Υπηρεσία Πρωτοδικείου Ροδόπης μηνός Νοεμβρίου 2019