Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Προκήρυξη

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥπΨηΔ).

Ακολουθεί η Προκήρυξη.

Προκήρυξη