Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων στην Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Ανακοίνωση  – γνωστοποίηση  της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στην αριθμ.οικ.89086/05.06.2020 (Α.Δ.Α.: Ψ6Θ2ΟΡ1Φ-ΠΕΚ) προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Ανακοίνωση έναρξης προθεσμίας