Διορισμός Νέου Δικηγόρου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
1. Αίτηση για το διορισμό δικηγόρου, στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος και μεγαρόσημο των 3 ευρώ.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων». (ασυμβίβαστα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο που επιθυμεί.
• Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον της τριμελούς σύνθεσης του Εφετείου, εφόσον ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί εδρεύει στην περιφέρεια του Εφετείου, άλλως στην τριμελή σύνθεση του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση για την εγγραφή στο μητρώο δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης (χαρτοσημασμένη με ΤΑΧΔΙΚ των 3,00 ευρώ).
2. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) «ότι δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013).» (έντυπη από το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης).
3. Πρακτικό ορκωμοσίας.
4. Φ.Ε.Κ. (ολόκληρο του διορισμού).
5. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης πενήντα (50,00) Ευρώ.
6. Παράβολο Λ.Ε.Α.Δ.Ρ εκατό (100,00) Ευρώ.