Δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών ή πτυχίου άλλης Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από γνώμη του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Όλοι οι ανωτέρω πρέπει μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων να έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ (18) μηνών.

Όσοι επιθυμούν την συμμετοχή τους στις εξετάσεις, πρέπει να καταθέσουν στο Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Εφετείου (Γραμματεία Εφετείου) αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα παρακάτω:
1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.
2. Πιστοποιητικό άσκησης. (Από το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης).
3. Αντίγραφο πτυχίου.
4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
5. Παράβολο ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ ή τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσά που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων …. περιόδου 20.. .». Υπάρχει δυνατότητα καταβολής των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8714 για τα 30 ευρώ).

ΕΙΔΙΚΑ

Για να εκδοθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης πιστοποιητικό ασκήσεως, καταθέτει ο υποψήφιος Δικηγόρος (Ασκούμενος) στο Σύλλογο:
1. Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού άσκησης για την συμμετοχή του στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων ….. περιόδου 20..
2. Βεβαίωση δικηγόρου ή Δικηγορικής Εταιρείας ή βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ασκήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υποψήφιος δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις της Α και Β περιόδου μετά την συμπλήρωση της 18μήνου ασκήσεώς του για οποιονδήποτε λόγο, τότε οφείλει προτού αρχίσουν οι εξετάσεις να καταθέσει αίτηση στο Σύλλογο με δικαιολογητικά και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έλαβε μέρος σ’ αυτές προκειμένου ν’ αποφανθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τη συμμετοχή του ή μη.