Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2021

Με την αριθµ. πρωτ. 23/11.6.2021 Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καταρτίστηκε πίνακας επιτυχόντων, ανά έδρα Εφετείου εξέτασης, µε απόλυτη βαθµολογική σειρά, του ∆ιαγωνισµού Υποψηφίων ∆ικηγόρων Α” Εξεταστικής Περιόδου 2021, για όλη την Επικράτεια, τον οποίο δηµοσιεύουµε µετά από ανωνυµοποίησή του, ως ακολούθως:
Περισσότερα

Ορισμός εξεταστών για το Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής περιόδου 2021

Επισυνάπτεται η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με την οποία ορίζονται οι εξεταστές για τον Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής περιόδου 2021, ανά εφετειακή περιφέρεια και ανά μάθημα.
Περισσότερα

Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής – Τήρηση Υγειονομικών Μέτρων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό

Ακολουθεί απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σχετικά με την τήρηση ισχυόντων υγειονομικών μέτρων και περιορισμών κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Πανελληνίου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων εξεταστικής περιόδου Α’ 2021.
Περισσότερα