Έκτακτη Ανακοίνωση – Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2021

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά την σημερινή απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid 19, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Περισσότερα

Ενημέρωση για τον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021

Ενημερώνουμε τους ασκούμενους-υποψηφίους δικηγόρους στο διαγωνισμό Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 ότι μόλις χθες λάβαμε την απάντηση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας στις από 12.1.2021, 5.2.2021 και 30.3.2021 επιστολές της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σχετικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής του άνω διαγωνισμού, κατ’ εξαίρεση της ισχύουσας απαγόρευσης από την κείμενη νομοθεσία και τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.
Περισσότερα

Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής Εφετείου Θράκης

Ορισμός Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής κατ’ άρθρο 20 του Κώδικα Δικηγόρων, αποτελούμενη από μέλη των Δ.Σ. των Δικηγορικών Συλλόγων του Εφετείου Θράκης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού των υποψήφιων δικηγόρων στην Α΄ εξεταστική περιόδου 2021.
Περισσότερα

Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

                               ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ  Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους,  θα διενεργηθεί την Παρασκευή 16.4.2021, Σάββατο 17.4.2021 και Κυριακή 18.4.2021 στις έδρες των Εφετείων της χώρας. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.
Περισσότερα

Δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών ή πτυχίου άλλης Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από γνώμη του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Όλοι οι ανωτέρω πρέπει μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων να έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ (18) μηνών.

Όσοι επιθυμούν την συμμετοχή τους στις εξετάσεις, πρέπει να καταθέσουν στο Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Εφετείου (Γραμματεία Εφετείου) αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα παρακάτω:
1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.
2. Πιστοποιητικό άσκησης. (Από το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης).
3. Αντίγραφο πτυχίου.
4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
5. Παράβολο ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ ή τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσά που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων …. περιόδου 20.. .». Υπάρχει δυνατότητα καταβολής των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8714 για τα 30 ευρώ).

ΕΙΔΙΚΑ

Για να εκδοθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης πιστοποιητικό ασκήσεως, καταθέτει ο υποψήφιος Δικηγόρος (Ασκούμενος) στο Σύλλογο:
1. Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού άσκησης για την συμμετοχή του στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων ….. περιόδου 20..
2. Βεβαίωση δικηγόρου ή Δικηγορικής Εταιρείας ή βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ασκήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υποψήφιος δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις της Α και Β περιόδου μετά την συμπλήρωση της 18μήνου ασκήσεώς του για οποιονδήποτε λόγο, τότε οφείλει προτού αρχίσουν οι εξετάσεις να καταθέσει αίτηση στο Σύλλογο με δικαιολογητικά και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έλαβε μέρος σ’ αυτές προκειμένου ν’ αποφανθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τη συμμετοχή του ή μη.