Εφετείο Θράκης: Κατανομή υποθέσεων πολιτικής δικασίμου 10-7-2020