Έγγραφο Προέδρου Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για τη λειτουργία του από 6-5-2020 έως 15-7-2020

Έγγραφο Προέδρου Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής: Διευκρινίσεις για τη συζήτηση από 6-5-2020 έως 15-7-2020 των υποθέσεων με δηλώσεις στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στα Τακτικά Διοικητικά δικαστήρια:

Στις διαφορές ουσίας , ως προς την κατάθεση του υπομνήματος ισχύει η προθεσμία των τριών (3)  ημερών  από την ημερομηνία συζήτησης (άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας), ενώ η προθεσμία των επτά (7) ημερών ισχύει  για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης.

Στις ακυρωτικές διαφορές η  προθεσμία των  επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία συζήτησης, ισχύει για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.

Διαβιβαστικό

Διευκρινίσεις – Διοικ.Εφετ.Κομ.