Καταστάσεις Δ.Σ. Ροδόπης για τον διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης για το μήνα Ιουλίου 2020