Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 17-12-2020 (Πενταμελές)