Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 19-11-2020 (Πενταμελές)