Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 22-10-2020 (Πενταμελές)