Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 8-6-2021 (Μ.Ο.Ε.)