Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής Εφετείου Θράκης

Ορισμός Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής κατ’ άρθρο 20 του Κώδικα Δικηγόρων, αποτελούμενη από μέλη των Δ.Σ. των Δικηγορικών Συλλόγων του Εφετείου Θράκης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού των υποψήφιων δικηγόρων στην Α΄ εξεταστική περιόδου 2021.

Απόσπασμα Πρακτικού 11-2021