Προκήρυξη Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου