Συμπληρωματική διευκρίνιση για την διεξαγωγή δικών των Διοικητικών Δικαστηρίων