ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη-δικηγόροι του σωματείου με την επωνυμία <<Λογαριασμός Ενισχύσεως και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ροδόπης (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.)>>, που εδρεύει στην Κομοτηνή (Δικαστικό Μέγαρο), να προσέλθουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην Κομοτηνή, στο Δικαστικό Μέγαρο και στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Απολογισμός 2017 – Προϋπολογισμός 2018.

2. Επικύρωση – Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για κάλυψη των ασφαλίστρων των άμεσα ασφαλισμένων μελών στην Generali για 1ο και 2ο εξάμηνο του 2018.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την 6η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο τόπο και κατά τον ίδιο χρόνο.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αννα Αποστολίδου Ουρανία Ναβροζίδου