Υπολογισμός Δικαστικού Ενσήμου

Βοήθημα υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου
Εισάγετε το κεφάλαιο παρακάτω για υπολογίσετε αυτόματα το δικαστικό ένσημο

Κεφάλαιο
Δικαστικό Ένσημο 8‰ επί του κεφαλαίου
ΤΑΧΔΙΚ 30% επί του Δικαστικού Ενσήμου
Χαρτόσημο 2% επί του Δικαστικού Ενσήμου
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου
Σύνολο