Υπηρεσία Πρωτοδικείου Ροδόπης μηνός Ιανουαρίου 2020